Stt Tên quy trình
1 Quy trình thực hiện kiểm định nội bộ chương trình đào tạo (Năm 2016)
2 Quy trình thu thập thông tin minh chứng bảo đảm chất lượng giáo dục (Năm 2016)
3

Công văn 2820/ĐHCT-QLCL, ngày 04/12/2019 V/v Hướng dẫn minh chứng

bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT)

4 Quy trình thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Năm 2020)