Tài liệu gồm các văn bản, tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu liên quan đến kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành tại Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tài liệu hướng dẫn, các biểu mẫu được các viên chức của Trung tâm Quản lý Chất lượng biên soạn, tổng hợp, cập nhật thông tin để hỗ trợ các đơn vị trong việc tham khảo và sử dụng nội bộ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2022.

Vui lòng liên hệ Trung tâm Quản lý Chất lượng (pmnhat@ctu.edu.vn) hoặc tác giả tài liệu nếu cần trao đổi thêm về tài liệu.

Xem thư mục tài liệu tại đây.

Danh mục tài liệu

Văn bản

 1. Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 2. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
 3. Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý Chất lượng), Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
 4. Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD, ngày 31/12/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT; Công văn số 774/QLCL-KĐCLGD V/v điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD.
 5. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.
 6. Các văn bản cập nhật (nếu có)

Tài liệu hướng dẫn (2020)

 1. Hướng dẫn về Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chuẩn 1-5) – TS. Phan Huy Hùng
 2. Hướng dẫn về Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chuẩn 6-11) – ThS. Đào Phong Lâm
 3. Hướng dẫn về viết báo cáo tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – ThS. Phan Minh Nhật
 4. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động chính trong quy trình tự đánh giá theo kế hoạch kiểm định chất lượng CTĐT giai đoạn 2021-2022
 5. Hướng dẫn về công tác minh chứng – ThS. Châu Thị Tìm

Tài liệu hướng dẫn (ngày 29/9/2021)

 1. Triển khai công tác kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT giai đoạn 2021-2022 năm 2021 – TS. Phan Huy Hùng
 2. Quy trình viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT – ThS. Phan Minh Nhật
 3. Gợi ý tiếp cận tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016) – TS. Phan Huy Hùng
 4. Gợi ý tiếp cận tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT (TC 6-7-8-9) - ThS. Phan Minh Nhật
 5. Hướng dẫn công tác minh chứng TĐG CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT – ThS. Châu Thị Tìm

Biểu mẫu tự đánh giá (áp dụng cho kế hoạch kiểm định giai đoạn 2021-2022)

 1. Mẫu Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT (Theo Phụ lục 2, Công văo số 2085/QLCL-KĐCLGD)
 2. Mẫu phiếu phân tích tiêu chí thu thập thông tin và minh chứng (Theo Phụ lục 3, Công văo số 2085/QLCL-KĐCLGD)
 3. Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí (Theo Phụ lục 4a, Công văo số 2085/QLCL-KĐCLGD)
 4. Mẫu tổng hợp Báo cáo Tự đánh giá (Theo Phụ lục 5, Phụ lục 6a, Phụ lục 7, Phụ lục 19 Công văo số 2085/QLCL-KĐCLGD)
 5. Mẫu Danh mục minh chứng (Theo Phụ lục 9, Công văo số 2085/QLCL-KĐCLGD)
 6. Các biểu mẫu khác (cập nhật)

Trung tâm Quản lý Chất lượng (2021)

Tin tức mới nhất

KĐCL CTĐT 2021-2030

Số lượt truy cập

255759
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
128
379
3681
255759

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn