Tổng hợp các văn bản về đảm bảo, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục ...

Stt

Tên văn bản

1.       

Luật số: 08/2012/QH13, Luật Giáo dục Đại học, thông qua ngày 18/6/2012, hiệu lực từ 01/01/2013

2.       

Luật số: 34/2018/QH14, Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, thông qua ngày 19/11/2018, hiệu lực từ 01/7/2019.

3.       

Luật số: 43/2019/QH14, Luật Giáo dục, thông qua ngày 14/6/2019, hiệu lực từ 01/7/2020.

4.       

Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT, Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

5.       

Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT, Ban hành quy định điều kiện thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

6.       

 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT, Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

7.       

Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Về việc hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

8.       

Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.

9.       

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GD&ĐT, Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

10.   

Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT, ngày 23/9/2015 của Bộ GD&ĐT, Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

11.   

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT, Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

12.   

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

13.   

Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (Thay thế bằng Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020).

14.   

Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (Thay thế bằng Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020).

15.   

Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học.

16.   

Thông báo số 702/TB-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT, Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

17.   

Thông báo số 816/TB-BGDĐT, ngày 08/11/2016 của Bộ GD&ĐT, Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

18.   

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

19.   

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý Chất lượng, Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

20.   

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý Chất lượng, Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.

21.   

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý Chất lượng, Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

22.   

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý Chất lượng, Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

23.   

Công văn số 927/QLCL-KĐCLGD ngày 23/8/2019 của Cục Quản lý Chất lượng, Về việc kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

24.   

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý Chất lượng, Về việc thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.

25.   

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý Chất lượng, Về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.

26.

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Trưởng Cục Quản lý Chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo;

Phụ lục đính kèm Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD (download, file word).

27.

Công văn số 774/QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Trưởng Cục Quản lý Chất lượng về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD.

28.

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/06/2020 của Bộ GD&ĐT Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT

Tin tức mới nhất

KĐCL CTĐT 2021-2030

Số lượt truy cập

151029
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
80
826
1211
151029

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923. 872 170 - 02923. 872.171 |   Email: ttqlcl@ctu.edu.vn