GUIDEBOOK - The 252nd AUN-QA Programme Assessment at Can Tho University

Tài liệu thông tin về Đánh giá Chương trình đào tạo theo Tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 252 tại Trường Đại học Cần Thơ, diễn ra từ ngày 13/12 đến 17/12/2021.

Các Chương trình đào tạo (trình độ đại học) được đánh giá gồm:

- Quản lý đất đai, Khoa Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Bachelor of Engineering in Land Management).

- Hóa học, Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên (Bachelor of Chemistry).

- Khoa học cây trồng, Khoa Khoa Nông nghiệp (Bachelor of Engineering in Crop Science).

- Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp (Bachelor in Food Technology).

 Tải về