4 CTĐT (1) Kỹ thuật phần mềm, (2) Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông), (3) Kỹ thuật Cơ điện tử (thuộc Khoa Công nghệ), và (4) Sư phạm Toán học (thuộc Khoa Sư phạm) của Trường Đại học Cần Thơ đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng của Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Đông Nam Á (AUN-QA) trong đợt tham gia thực hiện đánh giá ngoài tháng 3/2021 vừa qua

Chứng nhận cho ngành Kỹ thuật phần mềm (thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông) đạt chuẩn AUN-QA Chứng nhận cho ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông) đạt chuẩn AUN-QA
Chứng nhận cho ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (thuộc Khoa Công nghệ) đạt chuẩn AUN-QA Chứng nhận cho ngành Sư phạm Toán học (thuộc Khoa Sư phạm) đạt chuẩn AUN-QA