KẾ HOẠCH KHUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2022 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Kế hoạch khung KĐCL CTĐT được tổng hợp trên cơ sở kế hoạch của đơn vị đào tạo)

Năm

Số lượng CTĐT KĐCL

CTĐT trình độ Đại học

CTĐT trình độ Thạc sĩ

Lý do kiểm định chất lượng (KĐCL)

Đáp ứng quy định mở mới CTĐT trình độ cao hơn

Đáp ứng quy định CTĐT CLC phải được KĐCL ngay sau khi có 2 khóa SV tốt nghiệp

Đáp ứng quy định CTĐT mở mới phải được KĐCL ngay sau khi có 1 khóa SV tốt nghiệp

Đáp ứng quy định CTĐT phải được KĐCL

Đáp ứng quy định đánh giá lại CTĐT đạt chuẩn chất lượng có Giấy chứng nhận đến hạn

2019

5

5

0

0

0

0

5

0

2020

19

15

4

11

0

0

7

0

2021

13

11

2

5

0

1

5

1

2022

17

10

7

5

0

0

10

1

2023

12

8

4

1

0

2

6

3

2024

17

10

7

1

3

2

11

0

2025

7

5

2

0

1

1

4

1

2026

9

5

4

1

2

2

4

0

2027

4

3

1

2

1

0

1

0

2028

1

1

0

0

1

0

0

0

2029

1

1

0

0

0

0

0

1

2030

1

0

1

1

0

0

0

0

Tổng số

106

74

32

27

8

8

53

7

Chi tiết CTĐT kiểm định chất lượng đến năm 2022 tầm nhìn đến 2030 theo kế hoạch của đơn vị đào tạo (tải về)