Kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019...

Mục đích thực hiện:

- Kiểm định nội bộ (KĐNB) nhằm xác định mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo (CTĐT) đối với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn AUN-QA nhằm đề ra các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo;

- Làm cơ sở xét CTĐT đạt chuẩn để công nhận chất lượng nội bộ;

- Làm cơ sở xem xét CTĐT đủ đáp ứng yêu cầu đăng ký đánh giá ngoài (ĐGN).

Tải kế hoạch tại đây.