1. Phụ lục 1: Mẫu phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Tự đánh giá chương trình đào tạo.

2. Phụ lục 2: Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo.

3. Phụ lục 3: Mẫu báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (11 tiêu chuẩn)

4. Phụ lục 4 : Mẫu phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo.

5. Phụ lục 5 : Mẫu nhận xét điều chỉnh báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

6. Phụ lục 6. Mẫu Phản hồi kết quả Đánh giá nội bộ

(Đính kèm Kế hoạch số 174/KH-ĐHCT-QLCL, ngày 24/01/2019 Về KĐNB Chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019)