PL1_Mẫu phân công nhiệm vụ Tổ TĐG năm 2017

PL2_Mẫu báo cáo tiến độ Tổ TĐG năm 2017

PL3_Mẫu báo cóa TĐG CTĐT năm 2017

PL4_Mâu phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng TĐG năm 2017

PL5_Mẫu Điều chỉnh báo cáo TĐG (HĐTĐG) năm 2017

PL6_Mẫu phản hồi kết quả ĐGNB năm 2017