1. Tiến sĩ Phan Huy Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Đào Phong Lâm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại:02923.872.170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Ks. Nguyễn Tuyết Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923. 872.167

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Ths. Phan Minh Nhật

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923.872.170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Ths. Châu Thị Tìm

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923.872.171

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

6. Ks. Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923.872.171

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.