1. TS. Phan Huy Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02923 872167

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Đào Phong Lâm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 02923 872170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Ths. Phan Minh Nhật

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 02923.872.170

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Ks. Nguyễn Tuyết Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872167

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Ths. Châu Thị Tìm

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 6. Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02923 872171

Email: ntthienThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.