Trung tâm Quản lý chất lượng - Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về quản lý chất lượng giáo dục đại học trực thuộc trường có chức năng, nhiệm vụ sau:

  1. Chức năng và nhiệm vụ: 
  2. Chức năng:

       Trung tâm Quản lý chất lượng - Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về quản lý chất lượng giáo dục đại học trực thuộc trường; có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý chất lượng giáo dục đại học, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thực hiện các hoạt động hợp tác, tư vấn và hỗ trợ về đảm bảo chất lượng giáo dục khi được sự cho phép của Hiệu trưởng.

  1. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quản lý chất lượng giáo dục đại học;

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng của các đơn vị và cá nhân trong trường;

- Thống kê và báo cáo về công tác quản lý chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Trường; đề xuất biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục đại học;

- Đề xuất biện pháp xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong toàn Trường;

- Xây dựng công cụ và phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến các bên có liên quan nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, phát triển chương trình đào tạo của Trường;

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý chất lượng giáo dục đại học;

- Hỗ trợ công tác hành chính, sự vụ cho hoạt động của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Trường Đại học Cần Thơ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan công tác quản lý chất lượng theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trung tâm Quản lý chất lượng