Hướng dẫn minh chứng TDG CTDT theo AUN-QAnăm 2014

Hướng dẫn về minh chứng cho báo cáo tự đánh giá CTDT theo tiêu chuẩn ANU-QA năm 2014

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn