Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về người lao động là SVTN từ Trường ĐHCT

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về người lao động là sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Cần Thơ (Năm 2014)

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về người lao động là sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Cần Thơ được áp dụng từ năm 2014.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn