Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về sinh viên ĐHCT thực tập tại doanh nghiệp

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về sinh viên Trường đại học Cần Thơ thực tập tại doanh nghiệp (năm 2014)

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về sinh viên Trường đại học Cần Thơ thực tập tại doanh nghiệp được áp dụng từ năm 2014.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn