Quy trinh - Biểu mẫu :: Bộ công cụ lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2014.

Phiếu lấy ý kiến SVTN về CTĐT

Phiếu lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo năm 2014

Phiếu lấy ý kiến cựu sinh viên về CTĐT

Phiếu lấy ý kiến cựu sinh viên về chương trình đào tạo năm 2014

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về CTĐT

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo năm 2014

Phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ/hỗ trợ của nhà trường

Phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ/hỗ trợ của nhà trường năm 2014

Phiếu lấy ý kiến giảng viên về hoạt động phục vụ/hỗ trợ của nhà trường

Phiếu lấy ý kiến giảng viên về hoạt động phục vụ/hỗ trợ của nhà trường năm 2014

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về sinh viên ĐHCT thực tập tại doanh nghiệp

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về sinh viên Trường đại học Cần Thơ thực tập tại doanh nghiệp (năm 2014)

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về người lao động là SVTN từ Trường ĐHCT

Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về người lao động là sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Cần Thơ (Năm 2014)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn