Mẫu điều chỉnh báo cáo tự đánh giá của HĐ TĐG (2017)

Mẫu điều chỉnh báo cáo tự đánh giá của HĐ TĐG (2017)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn