Quy trinh - Biểu mẫu :: Biểu mẫu

Các biểu mẫu sử dụng

Mẫu báo cáo TDG CTDT năm 2014

Biểu mẫu báo cáo tự đánh giá CTDT năm 2014

Mẫu phân công tổ TDG CTDT năm 2014

Mẫu phân công tổ TDG CTDT năm 2014

Mẫu báo cáo tiến độ tổ TDG năm 2014

Mẫu báo cáo tiến độ của tổ TDG CTDT năm 2014

Mẫu góp ý điều chỉnh báo cáo TDG năm 2014

Mẫu góp ý điều chỉnh báo cáo TDG năm 2014

Biểu mẫu kiẻm định chất lượng CTĐT nội bộ (2014)

Biểu mẫu trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (Năm 2014)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn