Chức năng - nhiệm vụ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và khảo thí trực thuộc trường có chức năng, nhiệm vụ sau:

 I. Chức năng và nhiệm vụ: 

1. Chức năng:

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và khảo thí trực thuộc trường; có chức năng tham mưu, giúp việc và tư vấn cho Hiệu trưởng về xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và  khảo thí; về tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; về đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và trường; về duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định. Đồng thời, cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về đảm bảo chất lượng giáo dục khi được sự cho phép của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định, kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị và cá nhân trong trường;

- Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và nhà trường thường xuyên và định kỳ. Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá, đề xuất và theo dõi thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng trong trường;

- Tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục: tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; xây dựng các công cụ, phối hợp thực hiện và lựa chọn cách thức tiến hành khảo sát các bên có liên quan, đánh giá chất lượng dạy học cũng như công tác phục vụ việc dạy học.

- Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng ở các cá nhân, đơn vị trong trường và là đầu mối thông tin, phối hợp hoạt động thống nhất trong công tác đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Hỗ trợ công tác văn thư và hậu cầu cho hoạt động của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Trường Đại học Cần Thơ.

- Hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Cung cấp dịch vụ tư vấn nghiệp vụ liên quan đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí;

- Sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức đơn vị đúng quy định và có hiệu quả;

- Quản lý và sử dụng tài sản công được giao đúng mục đích, an toàn và hiệu quả;

- Tổ chức thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên khóa mới và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn