Số liệu - Báo cáo :: Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá chương trình Nuôi trồng thủy sản tiên tiến

Báo cáo tự đánh giá chương trình Nuôi trồng thủy sản tiên tiến - Khoa Thủy sản (Tháng 8/2014)

Báo cáo tự đánh giá chương trình Công nghệ sinh học tiên tiến

Báo cáo tự đánh giá chương trình Công nghệ sinh học tiên tiến - Viện NC&PT Công nghệ sinh học (Tháng 8/2014)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn