Báo cáo tự đánh giá chương trình Nuôi trồng thủy sản tiên tiến

Báo cáo tự đánh giá chương trình Nuôi trồng thủy sản tiên tiến - Khoa Thủy sản (Tháng 8/2014)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Lầu 3 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu II), Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103. 872 171   |   Email: ttdbcl@ctu.edu.vn